Logo - Gosurfing Terschelling

Algemene voorwaarden

1: Boekingen en Betalingen van Surflessen & verhuur

 • Surflessen dienen voor aanvang van de les geboekt te zijn. Materialen kunnen niet vooraf gereserveerd worden. Betaling wordt verwacht op locatie.Prijzen van surflessen en verhuur zijn inclusief 9% BTW.
 • GoSurfing Terschelling zal waar mogelijk proberen de gereserveerde datum en tijd vrij te houden, mits de condities dit toestaan. GoSurfing Terschelling blijft evenwel het recht houden om de boeking te verplaatsen. GoSurfing Terschelling zal daarover tijdig met de deelnemer in contact treden. GoSurfing Terschelling zal dan een andere datum en tijd aan de deelnemer voorstellen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemer.

2: Risico en aansprakelijkheid

 • Veiligheid is prioriteit nummer 1 bij GoSurfing Terschelling
 • De deelnemer  is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan surflessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.
 • Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers heeft GoSurfing Terschelling regels en voorschriften opgesteld. De deelnemer dient zich aan die regels en voorschriften te houden. Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs en medewerkers dienen door de deelnemer strikt te worden opgevolgd. GoSurfing Terschelling staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft, dat mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen,voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart GoSurfing Terschelling daar dan ook voor.
 • Voor het surfen geldt een minimumleeftijd van 6 jaar en een zwemdiploma is verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan GoSurfing Terschelling  de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. GoSurfing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het is de deelnemer sterk afgeraden om deel te nemen aan het surfen, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. GoSurfing Terschelling is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het surfen. GoSurfing Terschelling  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten,onkundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen (surfboards, wetsuits, e.d.) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart GoSurfing Terschelling volledig. Bij roekeloos gedrag tijdens het individuele surfen en de surflessen, waaronder roekeloos gedrag bij surfen, bij botsen, bij afsnijden en bij het opzettelijk vernielingen aanbrengen e.d. kan de benadeelde partij dan wel GoSurfing Terschelling de deelnemer aansprakelijk stellen voor de geleden schade.
 • Het verhuurde is voor risico ondergetekende. GoSurfing Terschelling kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder. Materiaal wordt verhuurd voor een bepaalde tijd. Bij schade, total loss of diefstal betaalt ondergetekende de nieuwprijs van het gehuurde materiaal direct bij retour.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van GoSurfing Terschelling gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GoSurfing Terschelling.
 •  Bij groepen kan één persoon het inschrijfformulier voor groepen invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.
 • GoSurfing Terschelling zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen. GoSurfing Terschelling is evenwel niet aansprakelijk voor het bij Deelnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door GoSurfing terschelling ingeschakelde hulppersonen.

3: Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GoSurfing Terschelling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GoSurfing Terschelling niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd. GoSurfing Terschelling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien GoSurfing Terschelling daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Dit geldt tevens bij bepaalde weersomstandigheden. In dat geval is GoSurfing Terschelling bevoegd boekingen en reserveringen te annuleren, en een andere datum en tijd aan de deel-nemer(s) voor te stellen.

4: Media en auteursrecht

 • Op het terrein van Gosurfing Terschelling zijn camera’s en andere apparatuur aanwezig, om veiligheids- en om commerciële redenen. Alle media-rechten van gemaakte opname’s, alles in de ruimste zin des woords,blijven bij Gosurfing Terschelling, en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. Ten aanzien van alle door Gosurfing Terschelling te leveren diensten en producten, behoudt Gosurfing Terschellimng zich alle rechten en bevoegdheden voor die Gosurfing Terschelling toekomen op grond van de Auteurswet.

5: Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen Gosurfing Terschelling en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de deelnemer en Gosurfing Terschelling een geschil mocht ontstaan is de rechtbank bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Gosurfing Terschelling het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechten.
Boeken

Boeken

Ben je net zo enthousiast geworden als wij? Neem contact met ons op en boek jouw surfles.

Contact

Tel.
E-mail
+31 6 4769 1917
info@gosurfingterschelling.nl
Bezoekadres

Badweg 10
8894KW Formerum
Copyright © 2018 - 2022 Gosurfing Terschelling